Изборник Затворити

Пословни администратор

Наставним програмом за образовни профил пословни администратор, који је уведен 2003. године, предвиђени су предмети којима се стичу неопходна знања из области права, економије и администрације. Такође, знања из маркетинга и менаџмента предузећа, као и вештине планирања и организовања пословних процеса. У школовању овог профила стиче се општа култура и образовање кроз учење страног језика, рада на рачунару, употребе различитих софтвера итд.

Поред неопходних стручних знања, практичне вештине, неопходне за обављање административних послова ученици овог профила стичу у оквиру виртуелног предузећа за обуку. У виртуелним предузећима се симулирају послови набавне, продајне, књиговодствене и службе опште правних послова.

Обављајући послове ових служби ученици стичу практична знања и рутине неопходне за њихово будуће занимање. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целовиту слику пословања предузећа.

Пословање у виртуелним предузећима реализује се у за то посебно опремљеним учионицама. Учионице су опремљене канцеларијским намештајем, канцеларијском опремом и потрошним материјалом, савременим рачунарима и другом опремом која је неопходна за обављање послова. Часове обуке у виртуелним предузећима реализују наставници који су претходно прошли посебну обуку за рад али и друге обимне обуке за примену нових наставних метода, објективног оцењивања, комуникације и сл.

У трећем и четвртом разреду, путем блок наставе, ученици имају прилику да раде у предузећима и тако у пракси провере стечена знања и вештине.

Радно место пословни администратори налазе у малим и средњим предузећима која се баве различитим привредним делатностима,као и у ванпривредним институцијама.