Изборник Затворити

Комерцијалиста

Комерцијалиста је образовни профил четвртог степена у коме ученици стичу знања о пословима свих сектора велетрговинског и спољнотрговинског предузећа. У оквиру стручних предмета ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију и задрже купца, како да комуницирају са пословним партнерима у земљи и иностранству, да воде евиденцију набавке, продаје и складиштења, да попуњавају документацију везано за трговинско пословање, да планирају, контролишу и измере успех свог пословања итд.

Практичне вештине, неопходне за обављање трговинских послова ученици стичу у виртуелном предузећу, које се оснива у оквиру посебног наставног предмета и изводи се у специјално опремљеном школском кабинету. У виртуелном предузећу се симулирају послови из области велетрговине и спољне трговине кроз рад у четири службе: набавна, продајна, складишна и књиговодствена служба. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целовиту слику о пословању трговинских предузећа.

Ученици који упишу овај образовни профил биће у прилици да током школовања: посећују разне сајмове, учествују на сајмовима виртуелних предузећа, да се кроз практичну наставу упознају са радом и функционисањем привредних друштава, и да већину школског програма савлађују кроз примере из праксе, тј. реалног професионалног живота.

Ученици који желе да наставе школовање, у прилици су да практична знања користе као добар темељ за високо стручно образовање или да отпочну са радом паралелно са студирањем.