Изборник Затворити

Техничар обезбеђења

Образовни профил техничар обезбеђења развијен је на нивоу средњестручног образовања, а школовање траје четири године, после завршене основне школе. Наставним програмом за образовни профил техничар обезбеђења предвиђени су садржаји којима се стичу неопходна знања и вештине из области безбедности, заштите на раду, противпожарне заштите, права, администрације и економије.

Поред њих стичу се и повезују знања из предмета: основи економије, сатистика, рачунарство и информатика, страни језици, матерњи језик, историја, психологија, фолософија, социологија, устав и права грађана и друго.

Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за обављање послова, ученици овог профила стичу у оквиру практичне наставе и наставе у блоку, као и у оквиру секција које се организују у школи.

Практична настава реализује се у разним државним институцијама и предузећима (фирме за лично обезбеђење, фирме за обезбеђење банака и разних других институција). Блок настава се реализује у учионицама које су опремљене канцеларијском опремом и потрошним материјалом и другом опремом која је неопходна за обављање послова, а блок настава из борилачких вештина организује се у сали за физичко и хали споротова уз помоћ стучно обученог кадра.

Ученици овог профила имају проходност ка свим факултетима и вишим школама. Могу наставити даље школовање на разним факултетима: Факултет безбедности, Криминалистика, Полицијска академија, Правни факултет, Факултет организационих наука, Економски факултет, Политичке науке..