Изборник Затворити

Акти

Школски развојни план

Статут

Школски програм

Анекс школског програма

Остали програми из ШП

Информатор о раду школе

Правилник о систематизацији радних места

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Приручник за запослене приликом поступања у кризним ситуацијама

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Одлука о именовању лица за заштиту података личности

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правила понашања у школи

Правилници о полагању матуског испита за образовне профиле: Правно-пословни техничар и Економски техничар и Правилник о полагању завршног испита за профил Трговац

Правилник о полагању матурског испита за образовни профил Комерцијалиста